Những Thiên Tài Từng Đội Sổ

Những Thiên Tài Từng Đội Sổ

Gồm :

Winston Leonard Spencer Churchill ( 1871 – 1965)

2008-12-31 21:07
Winston Leonard Spencer Churchill ( 1871 – 1965) &œ   Churchill sinh ra trong moät gia ñình quyù toäc nöôùc Anh. Khi coøn nhoû caäu luon laø hoïc sinh caù bieät, leâ caäp 3 nhôø chaêm chæ hôn neân ñaõ ñaït hoïc sinh trung bình. Naêm 1895, Churchill toát nghieäp tröôøng sæ quan...

Thoamas Alva Edison ( 1847 – 1931)

2008-12-31 21:05
Thoamas Alva Edison ( 1847 – 1931)   &œ   Edison sinh ra tai O-hai-o (Myõ). Naêm 7 tuoåi gia ñình oâng chuyeån tôùi soáng ôû Mi-chi-gan. Töø nhoû Edison ñaõ ñöôïc giaùo duïc tröïc tieáp töø ngöôøi meïthoâng minh vaø ñoä löôïng. Do hoaøn caûnh gia ñình, naêm 12 tuoåi, Edison...

Issac Newton ( 1642 – 1727)

2008-12-31 21:02
Issac Newton ( 1642 – 1727) &œ   Newton ñöôïc sinh ra ôû vuøng thung luõng Unsop thuoäc nöôùc Anh. Cha maát khi caäu beù coøn ñang naèm trong buïng meï. Meï taùi giaù naêm Newton troøn 3 tuoåi, töø ñoù caäu beù phaûi soáng trong coâ ñoäc, traàm caûm. Naêm 1661, Newton ñoã ñaïi...

Franz Peter Schubert ( 1797 – 1828)

2008-12-31 20:58
Franz Peter Schubert ( 1797 – 1828) &œ             OÂng hoøang aâm nhaïc Schubert sinh ra taïi nöôùc AÙo,laø nhaø soïan nhaïc tieâu bieåu cho tröôøng phaùi laõng maïng taïi kyø ñaàu. 11 tuoåi, nhôø gioïng ca vaøng thaùnh...