Lịch Sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam

Gồm :

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

2008-12-31 21:20
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạm trú tại Sài Gòn trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Trong thời gian đó Người ở tại cơ sở của phân cuộc Liên Thành liên quán tại số 1-2-3 Quai Testard (bến Testard) - Chợ Lớn. Sau đó kênh được lấp đi, năm 1915 đổi thành đường Tổng Đốc Phương, nay là đường Châu Văn...

Võ Thị Sáu

2008-12-31 21:19
VOÕ THÒ SAÙU COÂ GAÙI MIEÀN ÑAÁT ÑOÛ HIEÂN NGANG        Coâ beù Nguyeãn Thò Saùu, thích theâu thuøa, may vaù, Saùu cuõng thích haùi hoa. Ñoù laø nhöõng thuù vui cuûa tuoåi leân möôøi.      Khi vöøa möôøi hai tuoåi, Saùu ñaõ ñöôïc ngöôøi anh trai...

Nguyễn Văn Trỗi

2008-12-31 21:18
NGUYEÃN VAÊN TROÃI "Chính toâi ñaõ toå chöùc gieát Mac Namara"        Anh huøng Nguyeãn Vaên Troãi queâ ôû xaõ Thanh Quít, huyeän Ñieän Baøn, tænh Quaûng Nam. Meï anh cheát sau traän caøn cuûa giaëc Phaùp naêm anh môùi 3 tuoåi. Coøn cha bò Taây baét. Anh soáng nhôø...

Lý Tự Trọng

2008-12-31 21:17
Trong xaø lim aùn cheùm Naêm 1931, moät ngaøy cuoái xuaân, thöïc daân Phaùp ñöa Lyù Töï Troïng  töø boùt Catina ñeán toøa aùn ñeå keát aùn anh toäi töû hình. Ngöôøi thanh nieân coäng saûn möôøi baûy tuoåi aáy ñaõ laáy vaønh moùng ngöïa ñeå laøm dieãn ñaøn leân aùn boïn thoáng trò, keâu...

Anh Lê Văn Tám

2008-12-31 21:16
LEÂ VAÊN TAÙM Anh ñuoác soáng      Truyeàn thuyeát keå raèng:      Hoài Nam Kì khôûi nghóa 1940, cha cuûa Leâ Vaên Taùm coù maët. Sau ñoù gia ñình soáng ôû Saøi Goøn, vaät chaát tuùng thieáu. Caùch maïng thaùng Taùm 1945 thaønh coâng, nhöng chæ hôn...

Anh Kim Đồng

2008-12-31 21:14
KIM ÑOÀNG Caùnh chim ñaàu ñaøn...        Ngaøy 15-5-1941 Ñaûng trao cho Ñoaøn chính thöùc thaønh laäp Ñoäi Nhi doàng cöùu quoác (tieàn thaân cuûa Ñoäi TNTP) taïi thoân Naø Maï, xaõ Tröôøng Haø (nay laø Xuaân Hoøa), huyeän Haø Quaûng, tænh Cao...

Lược Sử Về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

2008-12-31 21:11
löôïc söû ñoäi thieáu nieân tieàn phong hoà chí minh        Ñoäi Thieáu Nieân Tieàn Phong Hoà Chí Minh laø toå chöùc cuûa thieáu nhi Vieät Nam do Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam vaø Chuû tòch Hoà Chí Minh saùng laäp vaøo ngaøy 15/5/1941, Ñoaøn Thanh Nieân Coäng Saûn Hoà...