Võ Thị Sáu

2008-12-31 21:19

VOÕ THÒ SAÙU

COÂ GAÙI MIEÀN ÑAÁT ÑOÛ HIEÂN NGANG

 

     Coâ beù Nguyeãn Thò Saùu, thích theâu thuøa, may vaù, Saùu cuõng thích haùi hoa. Ñoù laø nhöõng thuù vui cuûa tuoåi leân möôøi.

     Khi vöøa möôøi hai tuoåi, Saùu ñaõ ñöôïc ngöôøi anh trai noùi cho nghe veà caùch maïng, ñoåi hoï Nguyeãn thaønh hoï Voõ ñeå deã tham gia caùc hoaït ñoäng. Luùc aáy nhöõng caûnh giaëc Phaùp vaø boïn tay sai haø hieáp, baét bôù, gieát haïi ñoàng baøo ôû ngay queâ höông hoaëc caùc vuøng laân caän, laøm chò Saùu ñaõ sôùm caêm thuø luõ giaëc daõ man. Saùu xin anh cho theo leân chieán khu, coù coâng taùc naøo phuø hôïp söùc voùc thì nhaän laøm. Khoâng ngôø vieäc ñaàu tieân chò thöïc hieän laïi voâ cuøng nguy hieåm. Chò nhaän traùi löïu ñaïn, ñem loït veà queâ höông Ñaát Ñoû, thöøa dòp thuaän lôïi, quaúng truùng moät teân quan ba Phaùp vaø maáy chuïc teân lính khaùc. Tieáng noå ñanh goïn ñaõ gieát cheát ngay teân quan ba, coøn boïn lính bò thöông haàu heát. Hoài aáy, coâ beù Voõ Thò Saùu môùi 14 tuoåi. Tin töôûng Saùu coù theå laøm toát caùc vieäc khaùc, ñoaøn theå öng thuaän cho chò ôû laïi Baø Ròa vôùi nhieäm vuï doø la tình hình ñòch. Chò coøn tìm caùch phuï giuùp vieäc tieáp teá moïi maët cho chieán khu.

     ÔÛ laøng chò coù teân cai toång teân Toøng, laø moät teân tay sai baùn nöôùc kheùt tieáng gian aùc, haõm haïi daân laønh, gaây bao tang toùc. Chò Voõ Thò Saùu laïi nhaän löïu ñaïn, quyeát taâm cho noå gieát noù. Nhöng laàn naøy chò bò voøng vaây cuûa giaëc thít chaët. Chò bò baét taïi traän. Ñoù laø naêm 1950.

     Baét ñöôïc chò Saùu, giaëc möøng laém, luoân luoân thay ñoåi nôi giam vaø tieán haønh caùc cuoäc tra hoûi, ñaùnh ñaäp taøn nhaãn, coát khai thaùc ñöôïc ñòa ñieåm, nhaân söï cuûa caùc toå chöùc caùch maïng. Nhöng ñoù laø moät ngöôøi con gaùi khoâng deã lung laïc maëc duø chuùng taøn baïo, nham hieåm heát möùc. Cuoái cuøng, khoâng chòu noåi, giaëc keát aùn töû hình, ñaøy chò ra Coân Ñaûo ñôïi ngaøy xöû baén.

     Nhöõng ngaøy ôû ñaûo Coân Sôn, chò hoaøn toaøn bình thaûn, khoâng loä moät giaây phuùt naøo lo aâu, buoàn naûn. Chò luoân noùi vôùi caùc ñoàng chí bò giam caàm ôû nguïc tuø khuûng khieáp aáy nieàm tin vaøo tieàn ñoà taát thaéng cuûa caùch maïng Vieät Nam.

     Sôùm ngaøy phaûi ra phaùp tröôøng, Voõ Thò Saùu caøi hoa leân maùi toùc vaø haùt moät baøi ca yeâu nöôùc. Chò cöông quyeát khoâng ñeå boïn lính tôùi gaàn bòt vaûi leân maét chò.

     Ngöôøi con gaùi Ñaát Ñoû hieân ngang nhìn thaúng vaøo caùc hoïng suùng ñang nhaèm vaøo chò maø hoâ lôùn:

          -Vieät Nam hoaøn toaøn ñoäc laäp vaø thoáng nhaát muoân naêm!

          -Hoà Chuû Tòch muoân naêm!

 

Back

Topic: Võ Thị Sáu

No comments found.