Tình Bạn

2008-12-29 17:41

                                                                  TÌNH BAÏN

                  Taùc Giaû : Döông Traàn Haø Phöông

 

Cuoäc ñôøi khoâng gioáng nhö moät cuoán saùch . . . chæ caàn ñoïc phaàn ñaàu laø ñoaùn bieát ñöôïc phaàn cuoái. Cuoäc ñôøi phöùc taïp hôn nhieàu. Noù chöùa ñaày nhöõng bí aån, maø con ngöôøi khoâng theå hieåu heát ñöôïc.  Coù theå ngaøy hoâm nay laø moät ngaøy vui veû vaø traøn ñaày haïnh phuùc nhöng chöa bieát ngaøy mai seõ ra sao. Noù coù vui veû nhö hoâm nay khoâng ? Noù coù haïnh phuùc nhö hoâm nay khoâng ? Bieát ñaâu ngaøy mai seõ laø moät ngaøy toài teä, buoàn baõ vaø ñau xoùt. Hoâm nay, sau khi ñoïc xong böùc thö cuûa T, taâm traïng P thay ñoåi haún. P buoàn baõ, khuoân maët teâ raân raân, coå hoïng ngheïn öù laïi, nöôùc maét cöù muoán traøo ra. Sau ñoù, P toû ra veû vui cöôøi töï nhieân nhö khoâng coù chuyeän gì nhöng thaät ra trong loøng P raát ñau ñôùn.

P vaø T chôi chung töø luùc nhoû. Hoï raát thaân vôùi nhau nhö hai anh em ruoät. Roài thôøi gian qua ñi, moãi ngöôøi moät nôi vaø khoaûng caùch giöõa hoï ngaøy caøng caùch xa. Roài ñeán moät ngaøy caùch ñaây moät naêm, soá phaän ñaõ ñaåy ñöa hoï vaøo hoïc chung moät lôùp, lôùp 8/6. P raát baát ngôø khi gaëp laïi T. Roài hoï laïi chôi thaân vôùi nhau nhö luùc xöa. Luùc naøo P cuõng giuùp ñôõ T trong vieäc hoïc, coù ai baét naït, T lieàn maùch P ñeå ñöôïc baûo veä. T thì xinh ñeïp, tính tình thuøy mò, neát na, coøn e leä cuøng vôùi maùi toùc oùng möôït, nuï cöôøi thaät deã thöông laøm cho hoa coû cuõng phaûi ghen tò; coøn P thì hoïc gioûi, vui tính vaø ñoâi luùc cuõng noåi noùng vôùi T. Caùc baïn trong lôùp thaáy vaäy lieàn noùi naøy, noùi noï, caùc baïn aáy gheùp ñoâi P vôùi T nhöng thöïc ra thì ñaâu coù P vaø T chæ xem nhau nhö hai anh em. “Thôøi gian thaém thoaùt troâi nhanh, môùi ñoù maø ñaõ hoïc lôùp 9” P nghó thaàm. Nhöng coù veû khi leân lôùp 9, thì P coù veû lô laø, khoâng quan taâm T hôn. T raát buoàn. Vaøo ngaøy aáy, ngaøy ñònh meänh. P ñi hoïc vaø böôùc vaøo lôùp vôùi khuoân maët vui veû nhö moïi hoâm. “Chaøo buoåi saùng maáy you !” P noùi vôùi caùc baïn ñaõ vaøo tröôùc ñoù. Hoâm aáy laø moät ngaøy ñeïp trôøi, P haêng say hoïc ba tieát ñaàu vôùi moät tinh thaàn ham hoïc vaø vui veû. “Tuøng . . . Tuøng . . .  Tuøng” tieáng troáng vang leân baùo hieäu giôø ra chôi ñaõ ñeán. Cuõng nhö moïi hoâm, P laïi böôùc ñeán choã T ñeå troø chuyeän. Hoâm nay, coù veû T khoâng ñöôïc vui, noùi ñöôïc moät luùc thì T ñöa cho P moät böùc thö vaø noùi : “P haõy ñoïc ñi vaø ñöøng giaän T nhen !” khuoân maët T buoàn baõ. P cuõng chaún bieát gì, chæ nghó laø “Chaéc cuõng nhö moïi hoâm thoâi chöù gì ?”. P lieàn ñi veà choã vaø ñoïc. Vaø P baét ñaàu ñoïc laù thö  : “Mình xin loãi P, mình phaûi saép ñi xa. Khoâng theå ôû ñaây ñöôïc nöõa, gia ñình mình coù coâng vieäc neân phaûi chuyeån ñi choã khaùc. Mình vieát cho P ñeå P bieát laø mình phaûi ñi xa ñeå khi mình ñi thì P khoâng bieát laø mình ñi ñaâu neân seõ buoàn laém. Mình bieát caûm giaùc ñoù maø. Noù raát laø khoù chòu vaø böïc boäi phaûi khoâng ? Mình thöïc söï xin loãi, vì hoaøn caûnh baéc buoäc neân mình phaûi rôøi xa nôi naøy. P tha loãi cho T nhen. Khi P ôû ñaây moät mình thì haõy söûa caùi tính noùng naûy aáy ñi nhö vaäy laø khoâng toát ñaâu. Vì khi noùng naûy P khoâng theå bieát laø mình ñang laøm gì, ñeán khi nghó laïi roài ñeán xin loãi ngöôøi ta thì veát thöông ñoù seõ khoâng laønh laïi ñöôïc vì ñoù laø moät veát thöông loøng, moät veát thöông taâm hoàn khoù loøng maø laøm cho noù laønh laïi ñöôïc. Noùi toùm laïi mình khoâng theå ôû ñaây ñeå chôi cuøng P, hoïc cuøng P  vaø troø chuyeän cuøng P. T mong P vaø T seõ luoân laø nhöõng ngöôøi baïn toát. Do you understand ? Let’s understand ! I’m sorry.                                                                                                                                                            Ngaøn lôøi xin loãi                                                                                T”

Ñoïc xong khuoân maët P teâ raân raân, coå hoïng ngheïn öù laïi, nöôùc maét cöù muoán traøo ra nhöng P coá neùn caûm xuùc cuûa mình laïi. Traùi tim P nhö coù haøng ngaøn con dao ñaâm vaøo, ñau laém. Heát giôø P goïi T laïi ñeå noùi chuyeän nhöng T ñaõ chaïy ñi veà thaät nhanh maø P khoâng ñuoåi theo kòp. “Chaúng leõ ñaây laø laàn cuoái cuøng mình gaëp T sau ?” P nghó thaàm cuõng vôùi hai doøng nöôùc maét. Böôùc ñi nheø nheï vaø töø töø xuoáng baäc thang P heát söùc ñau buoàn vì khoâng bieát laøm sao ñeå giöõ T laïi vaø noùi nhoû : “Bôûi vaäy khi coøn thì ngöôøi ta ñaâu bieát giöõ, ñeå ñeán khi noù maát hoaëc ñaõ lìa xa thì ngöôøi ta môùi bieát quùy troïng noù. Nhöng baây giôø thì ñaõ quaù muoän roài . . .”. P ñi veà nhaø vôùi moät taâm traïng buoàn baõ, ñau ñôùn. Tröa hoâm aáy, P ñaõ coá ñieän thoaïi ñeán nhaø T nhöng khoâng caùch naøo ñöôïc, toång ñaøi cöù baùo laø ñang keït maùy. Ñöôïc moät luùc thì P vaøo phoøng mình vaø suy nghó : “Taïi sao mình laïi nhö theá ? Taïi sao ? Taïi sao mình khoâng quan taâm T ñeå T phaûi ñi xa. Mình bieát laø boá meï T khoâng coù coâng vieäc gì maø phaûi ñi xa. Maø ñaây chæ laø moät lí do ñeå bieän hoä. Mình phaûi laøm gì ñaây ?” . . .  “A ! Nghó ra roài !” P noùi to. P lieàn laáy ngay moät caëp giaáy ra roài vieát moät böùc thö ñeå xin loãi T. Trong thö, P vieát raát nhieàu, vieát baèng taát caû taám loøng cuûa mình ñeå ñeå coá thuyeát phuïc vaø xin loãi T. May ra T seõ ñoåi yù. Cuoái thö P coù vieát : “Mình bieát T seõ khoù loøng maø chaáp nhaän lôøi xin loãi cuûa mình nhöng mình mong T seõ quay laïi vôùi mình. I will wait for you”. Vaø roài P cuõng ñaõ coá gaéng ñöa taän tay T laù thö. Nhöng ngaøy naøy roài laïi ngaøy kia, chôø hoaøi, chôø maõi nhöng khoâng thaáy T hoài aâm. P nghó thaàm “Chaúng leõ moïi chuyeän ñaõ keát thuùc, tình baïn giöõa mình vaø T ñaõ chaám döùt ôû ñaây ö ? Ñuùng laø moät keát thuùc khoâng coù haäu. Vaäy laø ngöôøi baïn thaân nhaát cuûa mình ñaõ khoâng coøn, maõi maõi bieán maát”. Sau ñoù, vôùi khuoân maët traøn ñaày nöôùc maét P noùi : “Duø T coù ñi ñaâu, duø T khoâng laøm baïn vôùi P nöõa nhöng trong loøng P T luoân luoân laø moät ngöôøi baïn, maõi maõi. Vaø theá laø mình khoâng coøn thaáy ñöôïc nuï cöôøi treân moâi T roài, cuõng khoâng ñöôïc sôø maùi toùc möôït maø aáy. Taïm bieät ngöôøi baïn cuûa toâi !”.

        Bôûi vaäy, thaät khoù bieát tröôùc ñöôïc cuoäc ñôøi seõ nhö theá naøo trong töông lai. Vì theá, haõy traân troïng vaø giöõ gìn nhöõng gì mình ñang coù, ñeå sau naøy mình seõ khoâng caûm thaáy hoái haän.        

Back