Nguyễn Văn Trỗi

2008-12-31 21:18

NGUYEÃN VAÊN TROÃI

"Chính toâi ñaõ toå chöùc gieát Mac Namara"

 

     Anh huøng Nguyeãn Vaên Troãi queâ ôû xaõ Thanh Quít, huyeän Ñieän Baøn, tænh Quaûng Nam. Meï anh cheát sau traän caøn cuûa giaëc Phaùp naêm anh môùi 3 tuoåi. Coøn cha bò Taây baét. Anh soáng nhôø vaøo baùc vaø anh chò. Ñeán naêm 15 tuoåi, anh ra Ñaø Naüng ôû nhaø ngöôøi anh, tìm vieäc laøm nuoâi thaân. Nhöng anh Troãi sôï anh chò gaùnh theâm vieäc nuoâi mình seõ gaëp nhieàu khoù khaên hôn neân troán anh chò vaoø Saøi Goøn tìm caùch möu sinh.

     Môùi  ñaàu anh ñaïp xích loâ. Sau nhôø ngöôøi baùc hoï, anh xin hoïc ñöôïc ngheà thôï ñieän. Coù ngheà, vaøo xöôûng laïi bò chuû traû ít löông, anh boû sang xöônûg khaùc. Ñeán xöôûng Ngoïc Anh laø xöôûng maùy thöù ba, vieäc laøm môùi taïm oån.

     Trong phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Saøi Goøn, anh ñöôïc Ñaûng giaùc ngoä vaø ñöôïc keát naïp vaøo Ñoaøn Thanh nieân. Anh laø moät chieán só giaûi phoùng trong ñôn vò bieät ñoäng bí maät cuûa Saøi Goøn.

     Anh nhaän nhieäm vuï ñaët mìn ôû caàu Coâng Lyù ñeå gieát Mac Namara, Boä tröôûng Boä Quoác phoøng Myõ, sang Saøi Goøn. Luùc ñoù, anh Nguyeãn Vaên Troãi ñang chuaån bò cöôùi vôï. Toå chöùc bieát vieäc xaây döïng gia ñình cuûa anh, muoán anh höôûng thôøi gian haïnh phuùc nhöõng ngaøy môùi cöôùi. Nhöng anh xin nhaän baèng ñöôïc nhieäm vuï.

     Theá laø ngay trong nhöõng ngaøy ñaàu laäp gia ñình, tuy raát thöông vôï, anh vaãn lao vaøo chuaån bò keá hoaïch ñaët mìn gieát Mac Namara, ñi thò saùt mieàn Nam Vieät Nam. Gaàn ñeán luùc thaønh coâng, ngaøy 9/5/1964 anh bò baét. Chuùng ñaùnh anh taøn nhaãn baèng moïi cöïc hình ñeå tìm ra manh moái cô sôû ta, nhöng anh khoâng khai. Anh töï nhaän:”Chính toâi ñaõ toå chöùc gieát Mac Namara, ngoaøi ra khoâng coøn ai khaùc”.

     Chuùng ñem chò Phan Thò Quyeân, vôï anh, laïi gaëp anh. Nhöng anh khaûng khaùi noùi'”Coøn thaèng Myõ thì khoâng ai coù haïnh phuùc noåi caû”.

    Boïn tay sai laáy cuoäc soáng xa hoa sung söôùng ra ñeå mua chuoäc anh. Anh khinh bæ maéng:”Soáng nhö caùc ngöôøi, toâi khoâng soáng noåi. Soáng nhö theá thaø cheát coøn hôn”.

    Chuùng hoûi:

         -Theá anh muoán gì?

    Anh traû lôøi”

         -Tao muoán gieát heát boïn Myõ, tao muoán mieàn Nam ñöôïc giaûi phoùng.

    Cuoái cuøng chuùng keát aùn töû hình vaø ñònh ngaøy ñöa anh ra xöû baén. Ñoät nhieân coù tin du kích Venezuela baét ñöôïc trung taù tình baùo Myõ Smolen vaø baùo cho toång thoáng Myõ Johnson ñoøi ñoåi maïng cho anh Troãi. Hoï doïa:”Neáu ôû Vieät Nam xöû baén anh Troãi thì moät giôø sau ôû Venezuela quaân du kích seõ xöû baén trung taù Myõ”. Myõ ñaønh phaûi ra leänh cho chính quyeàn Saøi Goøn hoõan ngaøy haønh hình anh Troãi”.

     Nhöng khi du kích Venezuela thaû trung taù Smolen thì chuùng laät loïng, voäi vaøng xöû baén anh Troãi.

     Ngaøy 15/10/1964, khi ra phaùp tröôøng, anh raát bình thaûn, ñaøng hoaøng. Anh vaïch traàn toäi aùc xaâm löôïc cuûa giaëc Myõ tröôùc caùc nhaø baùo. Coù ngöôøi hoûi anh:”Coù tieác gì tröôùc caùi cheát?”. Anh noùi:”Toâi chæ tieác chöa gieát ñöôïc Mac Namara”.

     Chuùng ñònh bòt maét anh. Anh giaät phaêng baêng ñen ra vaø noùi:”Khoâng, phaûi ñeå toâi nhìn maûnh ñaát naøy, maûnh ñaát thaân yeâu cuûa toâi”.

     Tröôùc khi cheát, anh coøn hoâ to:         

          -Ñaû ñaûo boïn xaâm löôïc Myõ vaø tay sai!

          -Vieät Nam muoân naêm!

          -Hoà Chí Minh muoân naêm!

     Caâu “Hoà Chí Minh muoân naêm” anh hoâ ñeán 3 laàn.

     Baùc Hoà, vò laõnh tuï vó ñaïi cuûa chuùng ta ñaõ ghi treân böùc aûnh anh Troãi:

          ”Vì Toå quoác, vì nhaân daân, lieät só Nguyeãn Vaên Troãi ñaõ anh duõng ñaáu tranh choáng ñeá quoác Myõ ñeán giaây phuùt cuoái cuøng.

            Chí khí laãm lieät cuûa anh huøng Nguyeãn Vaên Troãi laø moät taám göông caùch maïng saùng ngôøi cho moïi ngöôøi yeâu nöôùc, cho caùc chaùu hoïc taäp”.

 

Back

Topic: Nguyễn Văn Trỗi

No comments found.