Issac Newton ( 1642 – 1727)

2008-12-31 21:02

Issac Newton ( 1642 – 1727)

&œ

 

Newton ñöôïc sinh ra ôû vuøng thung luõng Unsop thuoäc nöôùc Anh. Cha maát khi caäu beù coøn ñang naèm trong buïng meï. Meï taùi giaù naêm Newton troøn 3 tuoåi, töø ñoù caäu beù phaûi soáng trong coâ ñoäc, traàm caûm. Naêm 1661, Newton ñoã ñaïi hoïc Kembrit. Naêm 1664, moät ñôït dòch beänh ñaõ khieán tröôøng Kembrit ñoùng cöûa, Newton trôû veà queâ vaø trong thôøi gian ôû nhaø Newton ñaõ phaùt hieän ra thuyeát “Luïc Vaïn Vaät Haáp Daãn”. Naêm 1667, Newton trôû laïi tröôøng hoïc vaø baét ñaàu nghieân cöùu veà Quang hoïc. OÂng ñaõ chöùng minh “AÙnh saùng traéng thöïc ra ñöôïc taïo thaønh bôûi nhieàu maøu saéc”, vaø qua nhieàu thí nghieäm, Newton ñaõ giaûi thích söï khuùc xaï aùnh saùng khi duøng laêng kính hình truï vaø vaän duïng tính chaát khuùc xaï ñoù, oâng ñaõ laøm ra kính vieãn voïng baèng thaáu kính quang hoïc.

Caùc thaønh quaû cuûa Newton laø neàn taûng cho neàn khoa hoïc coâng ngheä ngaøy nay. OÂng xöùng ñaùng laø danh nhaân quang troïng nhaát ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc hieän ñaïi.

 

Thoâng Tin Theâm Veà Newton

“CAÙC NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC CUÛA NEWTON

-          Hoïc thuyeát veà quang hoïc : chöùng minh raèng aùnh saùng traéng maø maét thöôøng nhìn thaáy ñöôïc taïo bôûi raát nhieàu maøu saéc khaùc nhau.

-          Phaùt minh ra phöông phaùp tinh vi phaân vaø tích phaân.

-          Phaùt kieán ra “Thuyeát Löïc Vaïn Vaät Haáp Daãn

Ø Vôùi nhöõng coáng hieán khoa hoïc vó ñaïi ñoù, Newton ñöôïc meänh danh laø “Cha Ñeû Cuûa Vaät Lyù Hoïc Caän Ñaïi

 

Back

Topic: Issac Newton ( 1642 – 1727)

No comments found.