Anh Lê Văn Tám

2008-12-31 21:16

LEÂ VAÊN TAÙM

Anh ñuoác soáng

     Truyeàn thuyeát keå raèng:

     Hoài Nam Kì khôûi nghóa 1940, cha cuûa Leâ Vaên Taùm coù maët. Sau ñoù gia ñình soáng ôû Saøi Goøn, vaät chaát tuùng thieáu.

Caùch maïng thaùng Taùm 1945 thaønh coâng, nhöng chæ hôn thaùng sau, Phaùp ñaõ quay trôû laïi noå suùng gaây haán.

     Gia ñình Leâ Vaên Taùm quyeát ñònh ra vuøng khaùng chieán, roài laïi phaûi trôû laïi thaønh phoá luùc aáy ñaõ bò ñòch taïm chieám. Hoaøn caûnh gia ñình quaù tuùng thieáu, moãi ngöôøi phaûi lao ñoäng tuøy theo söùc. Leâ Vaên Taùm beù nhaát, ñi baùn laïc rang rong caùc phoá phöôøng. Cuoäc soáng thieáu thoán laøm Leâ Vaên Taùm luoân luoân aâu lo, suy nghó. Khoâng luùc naøo coù theå queân ñöôïc nhöõng caûnh ñoàng baøo ngoaøi vuøng töï do bò bom ñaïn giaëc taøn saùt. Moãi khi ñi qua caùc traïm gaùc cuûa ñòch ôû noäi thaønh, Leâ Vaên Taùm khoâng sao chòu ñöôïc hình aûnh boïn chuùng ngaïo maïn, hoãn xöôïc, coi reû baø con coâ baùc Vieät Nam. Moãi ngaøy loøng thuø haän giaëc caøng taêng, Leâ Vaên Taùm tìm caùch traû thuø. Do moãi ngaøy ñi baùn laïc, Taùm thöôøng gheù ñeán moät traïm gaùc kho xaêng vaø ñaïn khaù lôùn cuûa giaëc ôû khu vöïc trung taâm thaønh phoá. Boïn lính hoài ñaàu coøn vaãy tay xua, khoâng cho Taùm tôùi gaàn, daàn daàn cuõng maëc. Neùt maët Taùm cuõng deã meán, cöû chæ lanh lôïi, neân khoâng bao laâu sau quen ñöôïc boïn lính ñoàn truù, coù luùc vaøo qua caû raøo caûn. Xaêng daàu ñeå ra sao, xe coä ra vaøo theá naøo, khi naøo ñoåi gaùc, Taùm bieát raát roõ...

     Theá roài moät hoâm, nhö moïi ngaøy, Taùm laêng xaêng ñem laïc baùn cho boïn lính chôø ñoåi gaùc. Nhöng khaùc vôùi moïi ngaøy, löïa luùc boïn lính khoâng ñeå yù, Taùm chaïy nhö bay vaøo choã nhöõng phuy xaêng gaàn nhaát, nôi coù caû nhöõng can daàu leû vaø gieû öôùt, moùc hoäp queït giaét saün trong ngöôøi, baät löûa... Moät chôùp saùng, ngoïn löûa buøng leân, roài tieáng noå lieân tieáp, reàn vang. Boïn lính chæ coøn kòp thaáy thoaùng thaèng beù baùn laïc trong khoùi löûa daày ñaëc, lao vuùt saâu theâm, nhö moät ngoïn ñuoác roài hoøa vaøo kho löûa buøng chaùy döõ doäi...

     Sau naøy ñoàng baøo thaønh phoá Saøi Goøn vaø nhaân daân caû nöôùc nhaéc tôùi göông oanh lieät hi sinh vì ñaát nöôùc, vì daân toäc cuûa Leâ Vaên Taùm, ñeàu quen goi ngöôøi thieáu nieân anh duõng aáy laø “anh ñuoác soáng

Back

Topic: Anh Lê Văn Tám

No comments found.